Vlastník lesa má spoustu povinností

Vlastník lesa má spoustu povinností

Podle statistických údajů vlastní v České republice 300 tisíc lidí les do výměry 50 hektarů. Jak soukromí vlastníci lesa, tak třeba obecní úřady mají ve vztahu ke svému majetku hodně povinností. Vlastníci, kteří nemají v oboru odborné vzdělání, musí spolupracovat s odborným lesním hospodářem a zabezpečit les tak, jako to vyžaduje lesní zákon. Vždy proto uvítají možnost, když se mohou poradit s někým, kdo se v problematice lesního hospodářství skvěle orientuje. Specializované firmy poskytují komplexní služby v oblasti lesnictví, mají osvědčení pro nákup a prodej dřeva, těžbu, přibližování a manipulaci dřevní hmoty. Hospodář majiteli také pomůže s žádostí o finanční příspěvek.

V rámci pěstebních prací je třeba se věnovat zalesnění vytěžených ploch, aby život lesa dále pokračoval a po těžbě nezůstávaly holé planiny. Po vytěžení se plochy uklízejí, odváží se klestí a těžební zbytky a půda se připravuje pro zalesňování. Specializované firmy také natírají mladé stromky, aby je zvěř neokusovala, provádí výchovné zásahy v mladých porostech, prořezávají a vysekávají plevelné dřeviny. Těžební práce se provádějí ve spolupráci s odbornými lesními hospodáři a orgány státní správy lesů. Při těžbě se vzrostlé stromy probírají a vybírají se k pokácení ty nejvhodnější. Někdy je ale potřeba zakročit radikálně, když je porost napaden kůrovcem nebo jiným škůdcem, aby se nákaza dále nešířila.

Odpovědnost za způsob hospodaření a stav lesa nese vždy jeho majitel. Musí mít přehled o svých povinnostech a za úmyslnou činnost, která v lese způsobí škody a ohrozí jeho funkce, může dostat pokutu. A ta není nízká. Za nezákonnou těžbu dřeva jsou sankce ve statisících korun, v případech opakované těžby může pokuta dosáhnout až milionových částek.

Na druhou stranu stát dobré hospodaření v lese finančně podporuje, majitel může dostat příspěvek za užívání ekologických a k přírodě šetrných technologií, za výchovu porostů do 40 let věku nebo za nové zalesňování. Je podporováno také sdružování vlastníků lesů a hospodaření vlastníků malých výměr ve sdružených lesích.

Vlastník by měl pamatovat také na to, že nesmí zamezit přístup do svého lesa jiným lidem. Les nesmí oplotit, plot může být jen na ochranu lesních školek.