Voda přináší život, ale i zkázu

Voda přináší život, ale i zkázu

Každý obor má svoje speciální odvětví, platí to i o projektování. Někdo se specializuje na pozemní stavby, někdo na komunikace, jiný zase třeba na mosty. Vodohospodářské stavby se staly celoživotním posláním a profesí Ing. Karla Vaštíka. Dnes do rodinné firmy zapojil i svého syna a oba zpracovávají projekty vodovodů, kanalizací. Jsou specialisty také na extravilánové vody, úpravy toků, vodní nádrže a rybníky.

Zásah do vody a vodních toků je vždy velice náročný, vyžaduje od projektanta vysokou profesionalitu, schopnosti a zkušenosti. Když není stavba náležitým způsobem připravena, může dojít k nežádoucím jevům, které ovlivní život mnoha lidí. V rámci projektů inženýrských sítí je třeba vzít do úvahy řadu dalších faktorů jako ráz celé krajiny, úhrnné množství srážek, využití zemědělské půdy, velikost lesních porostů a další. V některých oblastech například může při bouřkách docházet k velmi silnému přítoku vody z polí. Voda s sebou strhne zeminu a ta se dostane až do bydlí, kde zničí nábytek, spotřebiče i další vybavení bytů. Odstraňovat takové pohromy je velmi náročné a vysilující. Proto je nutné přistoupit k protipovodňovým úpravám, které zachytí srážkovou vodu a odvedou ji do nejbližšího vodního toku, kde žádné škody způsobit nemůže. Při takových opatřeních se zpravidla buduje kamenné koryto a případně i nádrž, která se při dešti naplní. Po silných deštích voda z nádrže odtéká přes propustek s ochrannou mříží. Někdy je potřeba zabezpečit také svahy před podemletím a břehy potoků. Pokud je regulace provedena správně, naplavená zemina se z nádrží vytěží a odváží zpět na pole. Kanalizace zůstává čistá, bez nánosů zeminy a zemina dál slouží svému účelu, z polí se neztrácí a není odplavována. Stejně citlivě je třeba postupovat při budování studní, aby o vodu nepřišly sousední domy.

Některé obce využívají možnosti získat dotace z prostředků Evropské unie a znovu obnovují rybníky, které byly v uplynulých desetiletích zasypány nebo znehodnoceny. Je to dobře, protože voda k životu patří, přináší nejen možnost rekreace a rybolovu, ale také zpříjemňuje životní prostředí. Rybníky s sebou přinesou i další přidanou hodnotu v podobě ptáků, rostlin a vodních živočichů.