Větší stavby jen se stavebním inženýrem

Větší stavby jen se stavebním inženýrem

Stavební inženýrství je speciálním odvětvím stavebnictví. Jeho vznik si vyžádal proces specializace stavební výroby. Je nutné, aby byl někdo schopen vypracovat projektovou dokumentaci staveb, vypracovával územně plánovací podklady, prováděl statické a dynamické výpočty staveb, stavebně technické a inženýrské průzkumy. Také je potřeba zpracovat posudky a dokumentaci na to, jaký vliv má stavba na životní prostředí a zúčastnit se řízení před státními orgány. Stavební inženýr v neposlední řadě vede realizaci stavby, geodetická měření a vytyčovací práce a provádí technický a autorský dozor nad stavbou.

Musí znát problematiku betonových, zděných, dřevěných, spřažených a ocelových konstrukcí. Jde zkrátka o dokonalou znalost kompletního stavebního managementu, projektových prací od studie proveditelnosti až po realizaci. Stavby musí být odolné nejen z hlediska statiky a dynamiky, ale musí u nich být provedeny výpočty k požární odolnosti nosných konstrukcí. Před samotnou stavbou se provádějí také výpočty tepelně technických vlastností staveb. Základní zadání se týká také návrhů na materiál, kvalitu a provedení průmyslových podlah.

Speciální znalosti jsou nutné pro provedení sanace, injektáže a opravu betonu a zdiva, a to včetně dekorativních povrchů.

Veškerou inženýrskou, znaleckou, konzultační, expertní a projekční činnost ve výstavbě svým zákazníků zajišťuje zlínská firma Havel Engineering. Má mnohaletou zkušenost v oboru a realizovala desítky projektů. Mezi stavby, o jejichž kvalitě se může na vlastní oči přesvědčit každý, patří novostavba skleníku v areálu Zoologické zahrady Lešná. Ing. Zdeněk Havel vystupuje i jako znalec v oboru při soudních sporech.