Udělat výkop je odborná práce

Udělat výkop je odborná práce

Někteří stavebníci se domnívají, že výkopové prácezemní práce si zajistí sami, aby ušetřili. Neuvědomují si, že právě tato činnost patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi velmi rizikové. Hrozí při ní celá řada pracovních úrazů a havárií. Nejčastějším místem, kde se stávají ty nejhorší úrazy, jsou výkopy a jámy. Když je výkop vyhotoven neodborně, hrozí sesuv půdy a zasypání pracovníka v něm. Proto je lepší si na práce tohoto druhu najmout odbornou firmu, která má zkušenosti a poradí si se všemi nástrahami.

Okraje stěny výkopu musejí být zabezpečené, aby do výkopu nikdo nespadl, svislé stěny je potřeba zpevnit, aby nedošlo k sesuvu půdy. Stejně tak je rizikový sesuv horní části svahové stěny, pokud není dodržen úhel sklonu. Okraje stěn jámy by měly být zabezpečené také z toho důvodu, aby do jámy nespadl žádný materiál. Při kopání je nezbytné dobře posoudit, co se pod nánosem hlíny skrývá. Při přeseknutí elektrického vedení hrozí zásah elektrický proudem, při narušení plynového potrubí otrava plynem, při narušení kanalizace zase otrava bahenními plyny z podloží. Velmi nebezpečné výkopové práce jsou tam, kde se vyskytují tekoucí písky, kde je koncentrace plynů, kde se pracuje pod úrovní hladiny vody a kde vedou energetické sítě. Opatrnost je nezbytná při podkopávání stěn a pilířů a při práci s výbušninami.

Aby se předešlo sesuvu půdy, je nutné provést analýzu zeminy. Čím více je v ní vody, tím obtížněji se zajišťuje stabilita stěn, svahů a jam. Příkop, do kterého vstupují dělníci, musí mít šířku minimálně 80 centimetrů. Pokud se ve výkopech nachází podzemní vedení vody, plynu nebo elektřiny, musí být vyřazeno z provozu. Výkopy, které jsou v zastavěném území, na veřejném prostranství nebo v uzavřeném objektu, je třeba zakrýt a případně i zabezpečit zábradlím, aby do nich nikdo nespadl.