Sledovat předpisy BOZP a požární ochrany

Sledovat předpisy BOZP a požární ochrany

Podnikatelé musejí při svých aktivitách myslet na řadu povinností, vyplývajících ze zákoníku práce a dalších předpisů, souvisejících s problematikou požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud se těmito předpisy neřídí, musejí při kontrolách ze strany státní správy počítat s finančním postihem. Protože není jednoduché se ve všech předpisech orientovat a sledovat případné změny, je rozumné najít si odborníka, který se na danou problematiku specializuje. Majiteli firmy tak ubudou starosti, protože všechny záležitosti bude najatý specialista sledovat za něj. Bude organizovat a provádět školení zaměstnanců firmy, a to vstupní i opakované, proškolí nejen vedoucí pracovníky, ale zajistí také speciální školení na zadanou problematiku. Ke všem školením vyhotoví povinnou dokumentaci, po každém školení vystaví příslušná osvědčení.

Specialista na BOZP sám sleduje termíny platnosti různých osvědčení a podnikatele upozorňuje v případě potřeby na jejich obnovení. Protože zaměstnanci podle zákoníku práce musí od svého zaměstnavatele dostávat osobní ochranné pomůcky, specialista na BOZP je zařadí do jednotlivých kategorií a vypracuje seznamy pomůcek, které je třeba na základě vyhodnocení rizik koupit. Zvláštní ochrana je podle příslušných předpisů udílena ženám a mladistvým, existuje seznam činností, které nesmějí vykonávat. Další, ještě přísnější podmínky, se vztahují na těhotné ženy. Každá firma musí vést evidenci mycích a čistících prostředků, řídit bezpečnost práce a stanovit k tomu odpovědnou osobu, seřadit pracoviště do kategorií podle hrozících rizik, vypracovávat žádosti pro místně příslušnou hygienickou stanici, zabezpečovat pravidelné kontroly bezpečnosti práce a stanovit odborně způsobilou osobu v prevenci rizik a bezpečnosti práce.

Se všemi těmito úkoly je specialista na BOZP schopen podnikateli pomoci. A také zabezpečit koordinátora BOZP na stavbě, osobu odborně způsobilou ve vyhledávání rizik v oblasti BOZP, zpracovat protivýbuchovou prevenci, audit stavu celé firmy nebo jejích jednotlivých divizí v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.