Revize hromosvodu: Jak často a proč je třeba ji provádět?

Revize hromosvodu: Jak často a proč je třeba ji provádět?

Systém ochrany před bleskem a přepětím známe všichni. Hromosvody chrání všechny objekty už od poloviny 18. století. Je to díky vynálezci Prokopu Divišovi, který první z nich tehdy postavil jako „meteorologický stroj“ ve své farní zahradě v Příměticích u Znojma. Ačkoliv je princip hromosvodů stále stejný, jejich vývoj je značný, s čímž se pojí povinnosti splňovat určité normy. Jednou z nich je revize. Jak často musí být revize hromosvodu? Jak probíhá revize hromosvodu a kolik stojí revize? Vše se dočtete v dnešním článku věnovaném na toto téma.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů dělíme do tří kategorií, a to podle důvodů, ze kterých se provádí:

Výchozí revize

Je nutná u každého nového zařízení. Provádí se před prvotním uvedení do provozu. Archivuje se až do zákoníku zařízení. Výchozí revize je podkladem pro provedení kolaudace.

Periodická revize

Provádí se pravidelně. Frekvence revizí pak závisí na typu a funkci objektu. Požadavky stanovují České technické normy – Revize elektrických zařízení. Pro domy s hromosvody pořízenými do 1. 2. 2009 platí norma ČSN 33 1500. Pro domy s hromosvody pořízenými od 1. 2. 2009 platí norma ČSN EN 62305. Účelem je prevence. Zajistí, že je hromosvod ve stoprocentním stavu a plní svou funkci. Periodická revize je obvykle součástí povinné celkové elektro revize u komerčních objektů.

Mimořádná revize

Provádí se v případě, že dojde k úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu aj. Mimořádnou revizí se ověří technický stav, nebo rozsah poškození, z hlediska norem dále kompletnost a funkčnost hromosvodu.

Jak často revizi hromosvodu?

Revize hromosvodu – jak často kontrolu provádět? Frekvence periodických revizí hromosvodů závisí na typu objektu. Četnost revize hromosvodů se pak odvíjí od toho, kdy byl na objekt namontován. Pokud byl váš hromosvod zřízen v době před 1. únorem 2009, vyžaduje revizi jednou za 5 let. V případě objektů z hořlavých materiálů je revize hromosvodu nutná každé 2 roky.

Pokud byl hromosvod ve vašem objektu zřízen v období po 1. únoru 2009 včetně, je pro rodinné a bytové domy vyžadována vizuální kontrola každé 2 roky. Úplná revize hromosvodů je nutná jednou za 4 roky. V případě kritických zařízení ochrany je celková revize nutná dokonce jednou ročně.

revize hromosvodu jak casto

Jak probíhá revize hromosvodu?

Revizi hromosvodů mají na starost certifikovaní odborníci, kteří se revizemi elektroinstalací přímo zabývají. Revizní technik nejprve provede vizuální kontrolu celé soustavy hromosvodu. Zkontroluje funkčnost spojů a úplnost soustavy pomocí speciálních přístrojů. Nezbytnou součástí procesu je také kontrola stavu uzemnění a měření zemního odporu. Pokud je odpor vyšší než 15 ohmů, posílí se zemnič tak, aby předepsaný odpor opět splňoval. Po dokončení vydá revizní správu, která slouží jako důkaz správné funkčnosti hromosvodu.

Vizuální prohlídkou je posouzen ochranný prostor jímací soustavy a technický stav jímací soustavy včetně svodů. Kontroluje se označení měřících míst a zařízení. Zjišťuje se dodržení minimální vzdálenosti součástí hromosvodu od míst s výskytem osob, technologie a konstrukčních částí objektu.

V revizní zprávě je zařízení posouzeno dle norem ČSN s ohledem na ty, podle kterých bylo zařízení projektováno a instalováno. Je porovnáván současný a předchozí stav hromosvodu, který je uveden ve starší revizní zprávě. Pokud nastane pojistná událost, pojišťovna škody proplatí, ale pouze za podmínky, že není prošlá lhůta pravidelné revize. Nedílnou součástí revizní zprávy je posudek revizního technika.

hromosvody

Kolik stojí revize na hromosvod?

Ceny revize hromosvodů se odvíjejí od rozsahu prací, stavu hromosvodu a od stavu dokumentace k hromosvodu. Svou roli zde také hraje prostředí, ve kterém se revize hromosvodu provádí. Ve složitějších se cena revize určí po předběžné prohlídce nebo domluvě.

Cena revize hromosvodu za rodinný dům se pohybuje od 1 000 Kč až do 3 000 Kč v závislosti na počtu elektrických okruhů. V případě bytu se cena pohybuje od 800 Kč do 2 000 Kč, podle velikosti.