Přes stavbou raději vše zaměřit

Přes stavbou raději vše zaměřit

Každou profesi je třeba dělat kvalitně a spolehlivě, jedině tak firma získá dostatek zákazníků. A potřebuje také technické vybavení, které je pro kvalitní výstupy nezbytné. Toho si jsou vědomi geodeti z Hradce Králové, kteří nabízejí svoje služby už od roku 1996. Jejich hlavní činností je „Výkon zeměměřičských služeb“, od roku 2001 jsou držiteli certifikátu jakosti ISO 9001.

Poskytují široké spektrum služeb, všechny druhy geometrických plánů, pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu, pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, pro vyznačení věcného břemene, pro doplnění katastru o pozemek, vedený ve zjednodušené evidenci a pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. S vytýčením hranice pozemku je někdy problém, při stavbě nového domu je třeba určitě vše předem proměřit a vyhnout se tak následným sporům se sousedy. Je určitě lepší přesně stanovit hranici pozemku a mít vytyčovací náčrt a protokol než později bourat a předělávat drahé oplocení. Vytýčení vlastnické hranice se dělá také v náročnějším terénu, kdy je třeba stabilizovat lomové body. Komplexní vytyčovací práce v sobě zahrnují i vytýčení staveb před započetím a v průběhu stavebních prací. Jsou důležité rovněž pro inženýrské sítě.

Další činností, kterou se geodeti zabývají, je mapování polohopisu a výškopisu. Zaměřuje se skutečné provedení stavby, provádí se stavební zaměření objektu, 3D, profily a řezy. Měří se také deformace a posuny objektů a zaměřují inženýrské sítě. Všechna měření se zaznamenávají laserovým skenováním. Laserové skenování umožňuje precizní zaměření všech detailů, výsledkem je vysoká efektivita a časová úspora. Při zaměřování větších ploch geodeti používají technologii UAV. Dron provede měřičské snímkování, zmapuje celé území, vyhotoví letecké fotografie i video a 3D modely území. Využívá se často při nálezu archeologických památek. Geodetické práce je někdy vhodné objednat tehdy, když chceme přistoupit k pozemkovým úpravám.

Velmi důležitou součástí přípravy území, určených pro investiční výstavbu, je majetkoprávní příprava staveb. Bez ní nelze žádnou stavbu zahájit, ale ani dokončit. Technické podklady jsou nezbytné pro vykupování pozemků, a to i veřejnoprávních staveb, odhady nemovitostí, vypracování geometrických plánů a jejich zápisy.