Pověření neznamená zbavit se odpovědnosti

Pověření neznamená zbavit se odpovědnosti

Čím je pro novináře článek, pro spisovatele povídka, pro malíře obraz, tím je pro účetního účetní záznam. Není to jen úkon v účetnictví, jsou to veškeré skutečnosti, které se vedení účetnictví týkají . Účetní záznam může mít různé formy- listinnou, technickou nebo smíšenou. Listinný záznam je provedený rukou, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami, případně tiskárnou jako výstupním zařízením počítače. Technický záznam je elektronický nebo optický, smíšený obsahuje informace v technické formě, ale pro fyzickou osobu je čitelný až tehdy, když je převeden do jiné formy.

Každý účetní záznam musí být průkazný a tím se stává tehdy, když se jeho obsah dá porovnat se skutečností. Například když se porovná dodaný materiál na sklad s příjemkou. Obsah účetního záznamu se dá prokázat také jinými účetními záznamy, například účetním deníkem, v němž jsou zachyceny faktury a pokladní doklady. Uvnitř jedné účetní jednotky je účetní záznam průkazný jen tehdy, když je k němu připojen podpis oprávněné a odpovědné osoby. Neprůkazným je tehdy, když jeho obsah neodpovídá skutečnosti. K listinnému účetnímu záznamu by měl být připojen vlastnoruční podpis oprávněné a odpovědné osoby, k technickému účetnímu záznamu elektronický podpis.

Účetním jednotkám je uložena povinnost vedení účetnictví v rozsahu a způsobem, uvedeným v zákoně o účetnictví. Jestliže správní jednotka svoje povinnosti nerespektuje, mohou být proti ní být uplatněny správní sankce. Účetní jednotky mohou vedením svého účetnictví pověřit i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, ale pověřením se nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví. Například u společnosti s ručením omezeným řádné vedení účetnictví zajišťuje jednatel. Výše sankce se vypočítá z aktiv, jejich hodnota se zjistí z účetní uzávěrky. Povinnost vést účetnictví mají všechny právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, zahraniční právnické osoby a jednotky, které na území České republiky podnikají, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis.