Advokáta vybírejte podle specializace

Advokáta vybírejte podle specializace

Při jakémkoliv právním sporu se můžete obrátit na advokáta. Jde o představitele profese, který se řídí zákony o advokacii a povinnostmi, stanovenými stavovskými předpisy.

Základní povinnosti advokáta směřují k výkonu profese a stanoví základní pravidla chování při poskytování právních služeb. Každý advokát musí být pojištěn z odpovědnosti za způsobenou škodu, musí mít sídlo na území ČR, používat k výkonu své funkce označení „advokát“ a vést dokumentaci o poskytnutých právních službách. Největší odpovědnost má advokát ke svému klientovi, kterému poskytuje služby. Musí ho chránit a prosazovat jeho zájmy, a to i před svými vlastními. O všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem práce dozví, musí zachovávat mlčenlivost a zároveň není oprávněn si ověřovat pravdivost nebo úplnost informací, které od svého klienta dostane. S klientem musí spolupracovat, informovat ho o postupu a vyřizování věci a poskytovat mu potřebná vysvětlení a podklady. Pro klienta advokát shromažďuje veškeré písemnosti, týkající se jeho kauzy, po skončení právních služeb mu je musí odevzdat. Advokáti mají svoje specializace, je vhodné obrátit se na takového, který má zkušenosti s oblastí, ve které potřebujete pomoc. Specializace advokáta je většinou uvedena na jeho internetových stránkách, více se dozvíme při osobním kontaktu. Při výběru advokáta hraje roli také vzdálenost od našeho bydliště a od soudu, protože advokát je oprávněn účtovat cestovné a náhradu ztraceného času. S rostoucí vzdáleností se náklady na služby advokáta zvyšují.

JUDr. Josef Klofáč z České Lípy se zaměřuje na obchodní, občanské a rodinné právo, a také na věci trestní a převody nemovitostí.