Odpady se skladují, třídí a likvidují

Odpady se skladují, třídí a likvidují

Litvínovská společnost Celio byla založena v roce 1993 a po dobu své existence si prošla různými vývojovými etapami. Věnuje se nakládání zejména s pevnými odpady a patří dnes mezi středně velké firmy s regionálním významem. Vlastní a provozuje jeden z největších skládkových areálů v České republice, v němž se nachází i sídlo firmy. Areál vedení společnosti postupně přeměňuje z pouhého místa, kam se odkládá odpad, na centrum nakládání s odpady s více variantami jejich odstranění. V dlouhodobém časovém horizontu totiž pouhé skladování problém s odpady neřeší. Je nutné ho dál využívat a hledat ekologické a zároveň ekonomické způsoby, jak s odpadem naložit, ideálně využít na alternativní paliva.

Společnost Celio má vypracované postupy pro monitorování a měření. Sleduje spotřebu energie, pohonných hmot, migraci plynů ze skládek a množství odstraněných biologicky rozložitelných odpadů. Monitoruje těsnost skládek, a to speciálními vrty a s pomocí denních meteorologických ůdajů. Pozornost věnuje i jakosti vod, včetně odpadních, množství a kvalitě skládkového plynu, a také teplotě odpadu. V průběhu let usiluje o snížení rizikovosti jednotlivých činností a procesů, které provádí. Jednotlivé kroky při nakládání s odpady pečlivě připravuje, proškoluje zaměstnance na všech stupních řízení, zlepšuje technické vybavení a přijímá taková preventivní opatření, aby zabránila nepříznivým dopadům na životní prostředí.

Veškerý odpad se v souladu s vyhláškami skladuje na konkrétním místě, a poté se upravuje na lince. U odpadů, kde to lze, probíhá biodegradace. Objemný komunální a průmyslový odpad se třídí a mechanicky upravuje. Celio provozuje i linku na zpracování a úpravu elektroodpadu a kompostárnu. V rámci služeb nabízí pronájem kontejnerů a přepravu odpadu, zpracovává dřevní odpad, železniční pražce a pro zákazníky je schopna také provést skartaci a likvidaci dokumentů.