Od znaleckých posudků až po ocenění majetku

Od znaleckých posudků až po ocenění majetku

Kdy je potřeba znalecký posudek a co vlastně obnáší? Pojďme si nejprve říct, co znalecký posudek je. Jedná se o posouzení věci soudním znalcem, přičemž náležitosti posudku jsou dány legislativou či požadavky soudu. Znalecké posudky můžete využít zejména při trestním řízení, v občanskoprávním řízení anebo v obchodních vztazích. Zpracování posudků se zpravidla týká nákupu, prodeje a oceňování majetku, majetkových vypořádání, oceňování pro úvěry, leasing, dražby, exekuce a v insolvenčních řízeních. V případě nehod je ho třeba při určení výše škod při pojistných událostech, u škod způsobených zaměstnancem apod. Kdo po vás znalecký posudek může požadovat? V první řadě to jsou soudy, dále pak finanční úřad či úřad obecní a krajské úřady. Dále si ho mohou vyžádat advokáti, notáři, exekutoři a insolvenční správci nebo také obchodníci s cennými papíry. Každý znalecký posudek musí obsahovat určité legislativní náležitosti, v každém posudku byste měli běžně nalézt popis předmětné skutečnosti, dále pak výčet požadovaných otázek a odpovědí, znaleckou doložku, podpis a v neposlední řade otisk pečeti.

Na oceňování majetku je někdy pohlíženo jako na nelehký úkol v účetnictví, zejména z toho důvodu, že existuje více možností jak majetek a závazky oceňovat. V současné době neexistuje jednotná teorie oceňování, která by určovala jednoznačná řešení při konkrétních oceňovacích úkonech. To, jaký způsob ocenění bude použit tedy závisí na obsahu a vypovídací schopnosti účetnictví a účetních výkazů. Odhadce majetku zpracovává tržní ocenění v rámci několika kategorií. Kategorie oceňování majetku tvoří věci movité i věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podniky. Nepleťte si však tržní ocenění a znalecký posudek. Tržní ocenění je odhad hodnoty majetku odhadcem či soudním znalcem a nemusí splňovat některé již výše zmiňované legislativní náležitosti, které znalecký posudek obsahuje vždy a díky nim je akceptován soudem a jinými státními orgány, které znalecký posudek vyžadují. Tržní ocenění tyto náležitosti nemá a běžně slouží spíše při jednání o ceně mezi dvěma soukromými subjekty.