O děti se musíme starat a zpětně ony o nás

O děti se musíme starat a zpětně ony o nás

Většina z nás má zpravidla širší povědomí o tom, co obsahuje trestní právo. Sledujeme zprávy ve sdělovacích prostředcích, čteme noviny, díváme se na detektivky nebo je čteme. Ale víme přesně, co obnáší rodinné právo? Je to další odvětví, kterému se věnují advokáti, když chrání naše zájmy. Rodinné právo totiž reprezentuje právní normy, které upravují osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny, a to zejména v manželství a mezi rodiči a dětmi. Upravuje také práva dětí, náhradní rodinnou péči a alternativní rodinné modely.

Manželství se uzavírá sňatkem, občanským nebo církevním, manželé veřejně, za účasti dvou svědků prohlašují, že se dohodli na uspořádání bydlení a hmotného zajištění, že znají svůj zdravotní stav a vybrali si společné příjmení. Oba manželé mají stejná práva a povinnosti, společně se rozhodují o zásadních věcech a pečují o dítě, ke kterému mají vyživovací povinnost. Majetkové vztahy jsou řešeny v rámci společného jmění manželů. Manželství zaniká smrtí, prohlášením za mrtvého nebo rozvodem. Rodičovská odpovědnost ve vztahu k dítěti rozvodem nekončí, může být pozastavena, omezena nebo odebrána pouze rozhodnutím soudu. Vyživovací povinnosti platí ale i pro manžele navzájem a také ve vztahu k dětem. Ty mají vyživovací povinnost vůči rodičům, pokud to oni potřebují. Pokud rodiče nedospělého dítěte žijí odděleně, oba na výživu dítěte a jeho životní úroveň musejí přispívat. Rodinné právo řeší i náhradní rodinnou péči, osvojení, pěstounskou péči, poručenství a opatrovnictví. Cílem náhradní rodinné péče je zajistit dítěti takový život, který se co nejvíce podobá situaci v běžné rodině. Při osvojení osvojitel přijme dítě za své a tím zanikají vztahy k původní rodině. Při pěstounské péči může být dítě v kontaktu s původní rodinou, pěstounům na péči o dítě přispívá stát. Poručníka dostane dítě rozhodnutím soudu v situaci, kdy jeho rodiče zemřou nebo jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

Rodinnému právu se věnuje například JUDr. Jana Kudynová, rozená Dubišarová, která pracuje v advokátní kanceláři Holub v Praze 5 na Smíchově.