Geodetické služby nepotřebujeme jen při stavbě

Geodetické služby nepotřebujeme jen při stavbě

Pokud se chystáme stavět dům, neobejdeme se bez služeb geodeta. Toho budeme potřebovat nejen před zahájením stavby, ale také v celém jejím průběhu. Před stavbou nám zeměměřič pomůže zjistit důležité údaje například o vedení inženýrských sítí nebo třeba vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům. Ty se nám budou hodit zejména v případě, kdy si nejsme jisti hranicí svého nebo sousedova pozemku. Geodet nám potom může předepsaným způsobem vytyčit hranici pozemku nebo její sporné části. Pomocí geodetických prací se však především určí přesná poloha, tvar stavby a potřebné terénní úpravy.

Geodet nám poté vyhotoví geometrický plán, který budeme později potřebovat pro veškeré právní listiny, podle kterých má být provedený zápis do katastru nemovitostí. V geometrickém plánu musí být zdokumentována poloha domu, jeho tvar, výměra a parcelní číslo. Na základě geometrického plánu budovy potom získáme kolaudační rozhodnutí, které je nezbytné předložit při zápisu budovy do katastru nemovitostí.

Aby mohl být náš dům do katastru nemovitostí zapsán, musí splňovat určité podmínky. Stavba musí být spojena pevným základem se zemí, mít obvodové zdivo a střechu. Přestože se budova do katastru nemovitostí zapisuje tradičně až po jejím dokončení a kolaudaci, ve výjimečných a odůvodněných případech je možné zapsat také rozestavěnou stavbu, a to například v případě, že potřebujeme získat hypoteční úvěr nebo zástavní právo.

Nejen když stavíme nový dům, ale také v průběhu času, kdy na našem pozemku žijeme, se může stát, že budeme potřebovat pozemek rozdělit. Abychom tak mohli učinit, musíme požádat o souhlas příslušný stavební úřad. Poté přichází na řadu opět geodet, který vyhotoví plán pro rozdělení pozemku a poté geometrický plán s novými údaji. Nový geometrický plán stejně jako písemný souhlas s dělením pozemku budeme potřebovat například jako přílohu kupní či darovací smlouvy.

Geometrický plán můžeme potřebovat také v případě, že musíme řešit věcné břemeno. To může zahrnovat například právo chůze přes pozemek nebo třeba využívání studny. Tohle všechno musí být smluvně ošetřeno, aby mohlo být právo věcného břemene zapsáno do katastru nemovitostí.