Co znamenají výroky auditora

Co znamenají výroky auditora

Auditů existuje mnoho druhů a setkáme se s nimi v rozličných oborech. Jen v jednom z nich je ze zákona povinný a tím je ověřování účetní závěrky podnikatelských subjektů. Jendou ročně musí mít ověřené účetní výkazy všechny společnosti jejichž tržby přesáhnou 40 milionů nebo výše jejich čistého obchodního jmění činila více než 20 milionů korun. Audit obecně znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou. Jeho cílem je zjistit, jestli doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Vždy je třeba brát v potaz, že vzhledem k rozsahu dokumentace se audit obvykle zabývá jen její malou částí a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, ale jen rozumovou pravděpodobnost konečného hodnocení. Svůj názor na správnost předložené účetní závěrky vyjadřuje auditor pomocí auditorské zprávy a standardizovaného výroku.

Auditorský výrok může mít několik variant. Pro firmu nejlepší možný výsledek je “bez výhrad” a znamená, že účetní závěrka poskytuje ve všech významných ohledech poctivý a věrný obraz účetnictví, který je v souladu s právními předpisy a rámcem účetního výkaznictví. “S výhradou” auditor konstatuje, že kromě skutečností, které musí popsat, je účetní závěrka v pořádku. Pokud auditor vydá záporný výrok, znamená to, že účetní závěrka nepodává poctivý a věrný obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví. Odmítnutí výroku poté vydá tehdy, když auditor nezískal nebo mu nebylo umožněno získat dostatek informací. Zdůraznění skutečnosti ve zprávě auditora je odstavec, který upozorňuje na určité skutečnosti v závěrce, které jsou zásadní pro její pochopení.