Bezpečnost je až na prvním místě

Bezpečnost je až na prvním místě

Když se staví jakákoliv budova, jedním z bodů, na které by se rozhodně nemělo v žádném případě zapomenout, je požární bezpečnost staveb. Ta je všeobecně postavena na dvou hlavních pilířích, na pasivní a aktivní požární ochraně. Pasivní je zahrnuta již do samotného plánování stavby, a představuje konstrukční a dispoziční řešení budovy, využití vyhovujících materiálů a konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti, ale i řešení únikových cest. Tato ochrana říká, nakolik je budova schopná vzdorovat případnému požáru. Pasivní bezpečnost řeší již stádium územní a projektové přípravy staveb, kdy stavební dokumentaci posuzuje hasičský záchranný sbor příslušného kraje.

Zvláště u velkých budov, kde je třeba v případě požáru nebo výbuchu třeba evakuovat velké množství lidí v co nejkratším čase, jsou zvláště přísné normy, co se požární bezpečnosti týká. Nejen, že musí být dostatek prostoru pro evakuaci ale také pro pohyb složek integrovaného záchranného systému, kam se řadí právě hasiči nebo záchranná služba. U projektu je třeba krom těchto parametrů nezapomenout i na odvětrávání a ventilace, které musí být rozmístěny tak, aby nerozšiřovaly požár dále po budově. V dnešní době se vyrábí i speciální protipožární dveře nebo okna, které na chvíli zadrží oheň a poskytnou více času na evakuaci. Další prvky požární ochrany laik ani na první pohled nedokáže rozlišit, jedná se o obložení, nástřiky a nátěry a další detaily. Požární bezpečnost je zakotvena přímo v právních předpisech a technických specifikací pro stavby.

Jak už název napovídá, aktivní požární ochrana znamená schopnost bezpečnostních zařízení v budově zjistit požár a účinně ho jednotlivými zařízeními včas zneškodnit hned v počáteční fázi. tato zařízení mohou pomáhat zachránit mnoho životů, a proto by v žádné budově neměly chybět. Jedná se o elektrické hlásiče požáru, o stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvádění kouře a tepla a další. Jejich funkčnost musí být pravidelně kontrolována a věrohodně doložena. Požární bezpečnost proto vždy musí řešit specializovaná firma s patřičnými certifikáty.