Bez práce geodeta se neuskuteční žádná stavba

Bez práce geodeta se neuskuteční žádná stavba

Pro uskutečnění jakékoliv stavby, ať už domu, silnice nebo jakéhokoliv jiného objektu, je třeba znát přesné hranice pozemku, na kterém se bude stavět, vyměřit si kde bude objekt stát a mít zpracovaný geometrický plán pro katastrální úřad. Bez těchto podkladů nemůže pracovat na stavbě nikdo další, projektant neudělá plány, stavebníci nezačnou stavět. Právě zpracování geometrických plánů a vyměřování pozemků je práce geodetů.

Právě geodetické práce, zpracování geometrických plánů, práce v terénu i v kanceláři je náplní malé firmy Ing. Jiří Mlejnecký. Firma v oboru působí již více než dvacet pět let, avšak za dobu od svého vzniku si prošla mnoha změnami. Firma disponuje moderním vybavením s patřičnou přesností měřících strojů a kvalitního programového vybavení. I když se jedná o menší firmu, zvládá i větší zakázky.

Prvním krokem pro každou stavby je zpracování geometrických plánů, rozdělení parcel, vyznačení stavebních objektů, vyznačení liniových staveb, věcných břemen i restitučních nároků. Dále se vytyčí vlastnické hranice a vše se zapíše do katastru nemovitostí. Firma Ing. Jiřího Mlejdeckého se také zabývá digitalizováním stávajících geodetických podkladů a znaleckými posudky.

Budování velkých investičních celků se bez práce geodetů neobejde. Geodetické práce v investiční výstavbě zahrnují zpracování mapových podkladů pro projekt, vytyčovací práce a realizaci projektu v terénu, zaměření skutečného provedení stavebních objektů a inženýrských sítí. V průběhu stavby geodeti potom vytyčují jednotlivé stavební objekty, provádí kontrolní měření geometrických parametrů.

Mezi další specializace firmy potom patří geodetické práce na železnicích, zaměření jeřábových drah i speciální geodetické práce jako jsou výškové deformace, skluzy, podzemní měřičské práce a další. Výstupy ze své činnosti zákazníkům dodává podle jejich požadavků, v 2D i 3D podobě a v programu, který si přejí.