Znáte přesnou hranici svého pozemku?

Znáte přesnou hranici svého pozemku?

Vše spojené s geodetickými a zeměměřičskými pracemi v Brně a jeho okolí pro vás nebo vaši firmu zajistí Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex. Nabízí poradenské služby v katastru nemovitostí a také prakticky zaměřené služby, jako je vytyčování hranic pozemků, projektování pozemkových úprav, vytyčení staveb a zaměření inženýrských sítí.

Hranice pozemků, zobrazené v katastrální mapě, mají různou přesnost. Když se ale podíváte do terénu, může rozdíl znamenat i dva metry. Pokud tedy není přesně jasné, kudy prochází hranice pozemku, je dobré si ji nechat odborně vytyčit. Hranice nemovitosti se dá určit s přesností, vedenou v katastru nemovitostí, případně upřesnit. K novému měření a zpřesnění hranice pozemku budete potřebovat souhlas všech vlastníků sousedních pozemků. Může se totiž stát, že při měření a vyhotovení nového geometrického plánu se hranice pozemku posune.

Zaměření pozemku je nezbytné zejména před zahájením stavby rodinného domu. Průběh vlastnických hranic z aktuální katastrální mapy potřebuje projektant, musí mít přesné polohopisné a výškopisné zaměření stavebního pozemku, aby na něj mohl umístit novou stavbu. Musí také znát průběh přístupové cesty a všechny viditelné povrchové znaky inženýrských sítí, na které bude dům připojen. Geometrický plán pro vyznačení budovy bude nutné předložit při kolaudaci stavby rodinného domu a k zápisu do katastru nemovitostí.

Službu geodeta budete potřebovat také ve chvíli, kdy se rozhodnete vaši nemovitost nebo její část prodat. Některé nemovitosti jsou totiž v katastru vedeny zjednodušeným způsobem, nejsou zakresleny v katastrální mapě a hranice nejsou v terénu většinou znatelné. Nemovitosti ale může odborník najít v dřívějším katastrálním operátu, jako je Pozemkový katastr nebo Evidence nemovitostí. Nejrychlejší variantou, jak hranice nemovitosti zobrazit v katastrální mapě a potom vytyčit v terénu, je vyhotovit geometrický plán. Geometrickým plánem je rovněž nutné oddělit část nemovitosti, kterou se chystáte prodat.

Geodet Ing. Pavel Tuček má s vedením evidence katastru a vyhotovováním geometrických plánů bohaté zkušenosti, rád vám pomůže se v celé problematice zorientovat. Sídlí na adrese Vítězná 817/8, Brno-Tuřany.