Zkušený stavební dozor je nutností

Zkušený stavební dozor je nutností

Podle stavebního zákona je třeba na stavbách zajistit stavební dozor a technický dozor investora. A na staveništi nesmí chybět ani koordinátor BOZP. Platí to o všech pozemních a průmyslových stavbách, bytových a rodinných domech, objektech pro obchod a služby, pro objekty občanské vybavenosti, a také pro rekonstrukce stávajících objektů, přístavby a zateplování fasád. Soukromí investoři, firmy, bytová družstva, obecní a městské úřady si proto při zahájení stavebních prací musí najít odborníka, který bude stavební dozor provádět. Výhodou je najít člověka, který má ve stavebnictví dlouhou praxi nebo dokonce v oboru stavebnictví podnikal a sám se s problémy, spojenými se stavbou nových objektů potýkal. Takový člověk bude vědět, na co dohlédnout, co zkontrolovat a na co se zvlášť zaměřit, aby stavba probíhala v souladu se všemi předpisy. Autorizované osoby, pracující ve stavebnictví, mají osvědčení a autorizaci od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizované osoby odpovídají za odbornou úroveň výkonu vybraných činností. Například každý projekt, který je podán na stavební úřad, musí být opatřen razítkem autorizované osoby, zodpovědné za technické řešení projektu. Na každé stavbě musí být autorizovaná osoba, obvykle stavbyvedoucí, zodpovídající za provádění stavby.

Osvědčení o odborné způsobilosti musí mít také koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor BOZP na stavbě působí už v předprojektové přípravě, zcela nezastupitelná je jeho role při samotné realizaci stavby. A to zejména proto, že technické problémy, které na každé stavbě zákonitě vznikají, je nutné ihned řešit. Poradit si s nimi může odborník, který je na podobné situace zvyklý a bude vědět, jak dál postupovat. Každé otálení a odkládání řešení problému nejen že stavbu prodraží, ale také může způsobit nedozírné následky.

Na kolik nás stavební dozor přijde? Každá stavba je originál a cena za stavební dozor je kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu služeb. Obecně ale platí, že za technický dozor ucelené zakázky investor zaplatí 1,5 až 2,5 procenta z rozpočtu, za technický dozor a kontrolu financování stavby ještě asi o procento více.