Zdraví zaměstnanců je třeba chránit

Zdraví zaměstnanců je třeba chránit

Ten, kdo podniká, musí vést dokumentaci BOZP a PO. K této problematice je třeba vést některé dokumenty, je to například kategorizace práce, registr rizik, bezpečnostní směrnice, bezpečnostní předpisy, různé formuláře a dokument o začlenění podle požárního nebezpečí, požární poplachová směrnice a evakuační plán. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba dělat pravidelně, stejně tak školení požární ochrany, školení řidičů a první pomoci. S BOZP souvisejí revize elektro, plynu, hasících přístrojů, hydrantů a spalinových cest. Zaměstnanci musí být podrobeni zdravotním prohlídkám v rámci závodní lékařské péče a chodit na pravidelné kontroly.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je systém opatření daných legislativou podle zákonů č. 262/2006 Sb., , 309/2006 Sb.,258/2000Sb., Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 201/2010 Sb.) a zaměstnavatelem. Smyslem a cílem tohoto systému je prevence před ohrožením a poškozením zdraví či života zaměstnance při vykonávání pracovních povinností. Zaměstnavatel musí podle příslušných zákonů zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika, se kterými se setkávají při výkonu své práce. Zaměstnavatel musí zejména vytvářet bezpečné pracovní prostředí a pracovní podmínky, které neohrožují zdraví zaměstnanců. Musí zaměstnance zařadit do kategorií podle směru vykonávané práce, organizovat prověrky BOZP na všech pracovištích a pokud jsou zjištěny nedostatky, tak je odstranit. Dokumentaci k BOZP je povinen vést aktualizovat, zaměstnanci musí mít svého lékaře, který jim zajišťuje lékařské pracovní prohlídky a vede jejich pravidelné proškolení k první pomoci.

Požární ochrana jse systém, stejně jako BOZP, opatření daných legislativou, a to konkrétně zákonem č. 133/1985 Sb., a vyhláškou č. 246/2001 Sb., a zaměstnavatelem. Pro zabezpečení požární ochrany je důležité provozovanou činnost správě začlenit do kategorie požárního nebezpečí. Kategorie jsou tři, první je bez zvýšeného požárního nebezpečí, další se zvýšeným požárním nebezpečím a poslední s vysokým požárním nebezpečím. V návaznosti na jednotlivé kategorie je třeba mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany a vést jednotlivé záznamy.