Starý plot nemusí stát na hranici pozemku

Starý plot nemusí stát na hranici pozemku

První práce při zahájení plánované stavby rodinného domu začínají na stavební parcelě, ať už neoplocené nebo oplocené starým a rozpadlým plotem. Kdo nechce riskovat spory se sousedy a případné bourání nově vybudovaného oplocení, měl by si nechat vytyčit pozemek. Dříve se totiž na nějaký ten centimetr nehledělo a lidé na vesnicích ploty často stavěli ne podle přesných plánů, ale po ústní domluvě se sousedy. Jenže situace se změnila, pozemky jsou drahé a může se stát, že váš soused pro takto vytyčenou hranici pozemku nebude mít pochopení. A také je určení hranic pozemku stěžejní pro umístění stavby projektantem.

Geodet přijede, vytyčí a označí hranici pozemků, zpracuje dokumentaci a seznámí s ní všechny dotčené vlastníky okolních pozemků. Pokud máte už plot vybudovaný a nechcete ho bourat, můžete se po domluvě s geodetem pokusit se sousedy vyjednávat, aby váš stávající plot uznali jako novou hranici, a případně se s nimi můžete domluvit na majetkoprávním vypořádání.

Geodetické práce Opava, to je hlavní náplň firmy, která zajišťuje podklady pro projektování a geodetickou činnost při realizaci staveb na severní Moravě. Působí již od roku 1993, od roku 2006 se zabývá také oceňováním nemovitostí. Pracovníci provedou vytýčení hranic parcel pro katastr nemovitostí, zaměří a vyhotoví geometrické plány a případně i plány pro vklad věcného břemene, a vše zpracují v digitální podobě do rastrových mapových podkladů.

Geodetické firmy obecně zajišťují také takové úkoly inženýrské geodézie, jako je zaměření digitálních účelových map a stávající polohopisné situace jako podkladu pro projekt. Na základě měření jsou zpracovávány digitální modely terénu. Další geodetické práce se provádějí v investiční výstavbě, vytyčují se prostorové polohy staveb, připravuje se geodetická dokumentace skutečného provedení staveb, která zahrnuje inženýrské sítě, komunikace a další objekty. Geodeti zaměřují a vyhodnocují podélné a příčné profily, vypočítávají kubatury a provádí kontrolní měření při sedání a deformacích, které může, ale nutně nemusí znamenat odchylku od původního projektu.

Geodetická firma za stavebníka rovněž komunikuje s celou řadou subjektů, získává data od správců inženýrských sítí, spolupracuje s katastrálními úřady a vyjednává s vlastníky pozemků.