Revize kotle: jak často je třeba a jakých kotlů se týká?

Revize kotle: jak často je třeba a jakých kotlů se týká?

Majitelé plynových kotlů nebo kotlů na tuhá paliva by měli věnovat dostatečnou pozornost jeho pravidelné kontrole. Pravidelná údržba dokáže zabránit škodám na majetku i zdraví, a zároveň je klíčem ke snížení spotřeby energií. Pro některé kotle je navíc revizní kontrola povinná ze zákona. Co je revize kotlů a co obnáší? V čem se liší od servisní kontroly? Jak často je potřeba provést revizi kotle a co hrozí, když se tato povinnost zanedbá?

Co je to revize kotlů?

Revize kotle je pravidelná, zákonem nařízená kontrola stavu kotle na plyn nebo pevná paliva. Revize kotle se tak netýkají pouze majitelů elektrických kotlů, ve kterých neprobíhá žádné spalování. Revize jsou povinné od roku 2016 díky novelizaci zákona o ochraně ovzduší. Cílem povinných kontrol je minimalizace dopadu provozu kotlů na životní prostředí.

Jak často se musí dělat revize kotlů?

Zákon o ochraně ovzduší upravuje povinnost revize odlišně pro kotle na plyn a na tuhá paliva, níže se budeme věnovat oběma typům. Revize na kotel nicméně obecně platí na tři roky, proto si nezapomeňte včas domluvit návštěvu revizního technika. Nedodržením zákonných povinností se dopouštíte přestupku, za který hrozí nemalé pokuty. V současné chvíli, před začátkem topné sezóny jsou navíc technici vytíženi ještě mnohonásobně víc než běžně.

revize kotlů

1. Kotle na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší ukládá v § 17 odst. 1 písm. h) majitelům kotlů na tuhá paliva povinné pravidelné revize jednou za tři roky. Tuto kontrolu mohou provádět pouze oprávněné osoby a týká se každého spalovacího kotle na pevná paliva o příkonu 10 kW až 300 kW. Obecní úřad si od majitele kotle může kdykoliv vyžádat doklad o provedení revize, který potvrzuje, že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce i se zákonem. V případě, že tuto povinnost nedodržíte, hrozí vám pokuta ve výši až 20 000 korun. Kromě revize kotle je nutné dbát taky na čištění a kontrolu spalinových cest. Ty provádí osoba s živnostenským oprávněním z oboru kominictví. Podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., je nutné čistit a kontrolovat spalinové cesty 2x za rok u pevných paliv, a jedenkrát ročně, pokud jde o paliva kapalná či plynná.

2. Plynové kotle

Povinnost kontrol u kotlů na zemní plyn je upravena odlišně. Povinnost provést revizi plynového kotle se vztahuje pouze na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele. Odborný technik při ní zjistí těsnost rozvodů plynu a připojených zařízení. Vstupní revize proběhne pouze jednou, a to při instalaci nového kotle. Jejím cílem je ověřit, že je kotel správně zapojený a nedochází k úniku plynu. Provozní revize musí být provedena jednou za tři roky.

Výrobci kotlů nicméně pravidelně zdůrazňují důležitost každoroční servisní prohlídky plynového kotle. Během prohlídky, která se doporučuje všem majitelům plynových kotlů, proškolený technik kotel vyčistí a seřídí, což je předpokladem bezporuchového a bezpečného provozu zařízení.

plynový kotel

Jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou?

Pro laiky je rozdíl mezi revizí a kontrolou nepodstatný, jedná se ale o dva naprosto odlišné procesy. Revize je především povinná ze zákona, zatímco servis kotle je nepovinný, ačkoliv se doporučuje jeho každoroční kontrola před topnou sezónou. Co obnáší revize kotle? Při revizi kotle ověřuje technik, jestli splňuje všechny zákonné povinnosti, zatímco při servisní kontrole se stará spíše o to, aby kotel správně a dlouho fungoval. Revizi může provádět pouze kvalifikovaný revizní technik s platným osvědčením. Na závěr servisní i revizní kontroly dostanete od technika potvrzení, v případě revize revizní zprávu nebo revizní protokol, servisní technik vám vystaví servisní protokol. Revizní protokol si od vás může vyžádat obecní úřad, zatímco servisní protokol slouží spíše pro účely pojistné události.