Projekty na železnici a v městské dopravě

Projekty na železnici a v městské dopravě

Firma SUDOP Brno byla založena v roce 1991, svou činnost zahájila v roce 1993 jako projektová, inženýrská a dodavatelská společnost. V současné době se věnuje hlavně projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských. Projektování, které SUDOP svým klientům nabízí, je zaměřeno na oblast železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v oborech sdělovací, signalizační a slaboproudé techniky a také ekonomiky. Dalšími službami, které si lze u společnosti SUDOP Brno sjednat, je inženýring, geodetické a reprografické práce.

Projektováním železnic a silnic se věnuje celá profesní skupina odborníků. Projekt při rekonstrukci železničního svršku sleduje požadavky zadavatele na zvýšení rychlosti, prodloužení délek kolejí a zlepšení technického stavu svršku. Projektant musí počítat také s tím, že na koridorových tratích jezdí soupravy o třicet procent vyšší rychlostí než na běžných tratích. Přejezdy se řeší podle platných technických norem, podle požadavku investora a celkového zatížení komunikace. Projekt železničního spodku sleduje zvýšení únosnosti vrstev pod železničním svrškem. Zemina v pražcovém podloží se vyměňuje za kamenivo, trať se odvodňuje a provádějí se terénní úpravy. Významnou složkou pro zvýšení bezpečnosti cestujících je návrh nových nástupišť se zvýšenou hranou, aby se nastupování i vystupování do a z vlakové soupravy usnadnilo i osobám hůře pohyblivým.

Součástí rekonstrukce železnic je i projektování silnic, vyvolané novou výstavbou. Často se připravují projekty nového mimoúrovňového křížení s drahou. Další velkou výzvou jsou pro projektanty železniční mosty a tunely. Při jejich stavbě a rekonstrukci se počítá s lávkami pro pěší, opěrnými a zárubními zdmi a stožáry pro vysílače. Na železnici se buduje staniční a traťové zabezpečovací zařízení, zastaralou techniku nahrazují moderní elektronická stavědla včetně světelných návěstidel, přestavníků výhybek a výkolejek. Přejezdová zařízení mohou být uzpůsobena tak, že jsou bezpečná i pro nevidomé. Pro výstavbu nových systémů je navrhovaná i nová kabelizace. Vše se děje s ohledem na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny. Normám musí odpovídat zatížení hlukem a vibracemi, řešit je třeba nakládání s odpady z výstavby různých objektů a budování liniových staveb.