Jediná karotážní společnost u nás

Jediná karotážní společnost u nás

Činnost firmy karotáž a cementace s.r.o. je již od svého vzniku v roce 1947 úzce spojena s vývojem naftového podnikání. Někdo může namítnout, že u nás tento obor podnikání vůbec není, avšak v oblasti Vídeňské pánve je evidováno několik desítek ložisek ropy i zemního plynu. Zpočátku vývoje tohoto oboru byly veškeré služby zajišťovány zahraničními firmami, avšak s rozvojem naftového podnikání bylo načase vybudovat vlastní kapacity. Karotáž a cementace s.r.o. pokrývá tyto služby jak na našem území, tak i u našich sousedů na Slovensku, pomocí odštěpeného závodu Michalovce.

Jak již název napovídá, důležitou činnosti firmy je provádění karotážních měření a karotážních prací. Karotáž je soubor geofyzikálních měření používaných ve vrtech pro zjištění litologického profilu vrtu a jeho technického stavu. Tato společnost je schopná provádět karotážní měření jak v otevřených a zapražených vrtech, tak karotážní měření produkční, pomocí kterého lze sledovat technický stav sond podzemního zásobníku zemního plynu, jejich hermetičnost a další důležité technické parametry.

Cementační práce jsou zajišťované pomocí speciálního technického vybavení. Pro projektování cementace využívá společnost speciální software a pro řízení a vyhodnocování mobilní monitorovací jednotku, zajišťující digitální záznam tlaku, teploty, hustoty a průtoku.

Mezi další činnosti společnosti patří také trhací práce v hlubinných vrtech jako je perforace pažnicových kolon a perforace prováděná pod tlakem ve vystrojených sondách. Další oblastí činnosti je potom testerování, které slouží k ověřování přítoku z ložiska v průběhu vrtání. Pro všechny tyto práce je však nezbytný počáteční podrobný a pečlivý hydrogeologický průzkum, kterými se také společnost zabývá.