Jak co nejšetrněji nakládat s odpady

Jak co nejšetrněji nakládat s odpady

Nakládání s odpady patří dnes k citlivým oblastem. Co si pod tímto pojmem představit? Nakládání s odpady zahrnuje veškeré činnosti, které s odpady souvisí od momentu produkce, kdy odpad vzniká, odvoz a přepravu, až po recyklaci. Do popředí zájmu se stále více dostává co nejvíce šetrný přístup k přírodě a spolu s tím se mění i hierarchie nakládání s odpady. Lineární model hospodaření, který spočívá ve výrobě, použití a následného vyhození se již přežitkem, jelikož Země nemá neomezenou kapacitu a my tudíž potřebujeme eliminovat samotný odpad a s ním spojené emise z neobnovitelných zdrojů, které jsou vedlejšími produkty velkých ekonomik všech zemí. Nejlepším způsobem je v první řadě snaha vzniku odpadu předcházet a to tím, že se sníží produkce odpadu a dojde také ke snížení obsahu škodlivin. V momentě, kdy už je odpad vyprodukován, je nejvíce vhodné ho připravit na jeho znovupoužití, a to buď produktu jako celku, nebo jeho částí. Pokud to není možné, přistupuje se k jinému využití materiálu, jako je recyklace či kompostování. Další možností využití odpadu je k výrobě energie pomocí tzv. bioplynek či zařízení pro energetické využité odpadů (ZEVO), které nepředstavují klasické spalovny, a tak stojí na pomyslném žebříčku preferovaných řešení, jak s odpady nakládat, o něco výše. Poslední možností je úplné odstranění odpadů na skládce anebo ve spalovně.

Zodpovědné zacházení s odpady by mělo být prioritou pro každého jednotlivce, naprosto klíčové je však pro firmy a společnosti, kde vznikne odpadů více než v běžné domácnosti a je tudíž třeba si zvolit tu nejvhodnější cestu jeho dalšího zpracování. Na první pohled se to může zdát složité, na trhu již ale existuje mnoho firem, které se nakládáním s opady zabývají. Jednou z nich je společnost CELIO a.s., která již dnes patří ke středně velkým firmám s převážně regionálním významem. Tato firma se specializuje na nakládání s pevnými odpady a provozuje jeden z největších skládkových areálů v zemi. Společnost CELIO se však snaží vedle provozu skládek zaměřit také na jiné a více šetrné varianty odstranění odpadu, jelikož skládkování rovněž vnímá jako pouze nejkrajnější způsob odstranění odpadů. Proto přichází s nabídkami na odstranění odpadu, kde je zohledněn vedle ekonomického aspektu také aspekt ekologický.