Co vše nabízí multidisciplinární inženýrská společnost?

Co vše nabízí multidisciplinární inženýrská společnost?

Sehnat kvalitní inženýrské a projektové služby může být pořádný oříšek. Většina firem je zaplavena nadbytkem zakázek, jiné se snaží ušetřit na klíčových položkách, v nejhorším případě poškodit zákazníka. Jednou z předních a časem i zákazníky prověřených společností je Garnets Consulting a.s. Jedná se o multidisciplinární inženýrskou společnost zabývající se poskytováním služeb v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství, životního prostředí a alternativních zdrojů energie.

Mezi realizované projekty společnosti patří vodohospodářské stavby, protipovodňová opatření, dopravní a pozemní stavby, sanace či práce s alternativními zdroji energie (bioplyn, energetické plodiny, fotovoltaika). Firma nabízí širokou škálu služeb, mezi ty klíčové patří technický dozor investora, což je zkušený odborník hájící zákazníkovi zájmy. K tomu společnost využívá na stavbách spolufinancovaných ze zdrojů EU, nebo financovaných soukromými subjekty služeb FIDIC inženýra (správce stavby). FIDIC je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje národní asociace konzultačních inženýrů z celého světa. Hlavním cílem správce stavby je postavit stavbu dle soutěžní dokumentace a soutěžní ceny, vykázat náklady poskytovatelům dotace a obstát při následných kontrolách dozorujících agentur z České republiky i Evropské unie. Nelze opomenout taky činnost koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor pro klienta zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby a naplňuje tak jeho zákonnou povinnost.

Garmets Consulting a.s. dále poskytuje komplexní služby a poradenství v oblasti dotačních titulů a státních podpor. Jejich zkušení pracovníci vyhodnotí daný projekt a navrhnou optimální způsob financování. V následných krocích zajistí odborné zpracování žádosti o dotaci a její podání v souladu se stanovenými podmínkami. V období zvýšeného zájmu o obnovitelné zdroje energie se součástí podnikatelského programu společnosti stala rovněž problematika výroby a využití bioplynu.

V rámci projektové přípravy a inženýringu zajišťuje společnost průzkumnou a hydrogeologickou činnost, geodetickou činnost, geometrické zaměření, zajištění geodetických podkladů, vytyčení stavby, vyhledání inženýrských sítí či analýzu stavu. Poté i vypracování projektové dokumentace, tedy zajištění územněsprávních podkladů, povolení stavby, přípravnou a prováděcí dokumentaci apod.