Voda je dobrý sluha ale zlý pán

Voda je dobrý sluha ale zlý pán

Voda může být naším přítelem i nepřítelem. Dává nám život, potřebnou vláhu k růstu rostlin, v létě není nic lepšího než skočit do rybníku a pohled na klidnou hladinu uklidňuje mnohé rybáře. Na druhou stranu jsou tu povodně, záplavové deště, vylévání řek ze svých koryt a další živelné katastrofy. Ale stejně jako je voda naším nepřítelem, i my jí značně škodíme. Znečišťujeme ji, vypouštíme do ní splašky, stavíme přehrady a hráze a měníme přirozený ráz krajiny.

Ve 20. letech minulého století lidé nevhodnými úpravami vodních toků a koryt jako napřimování a prohlubování sami přispěli ke zrychlení odtoku povodňových průtoků a tím způsobili větší škody v níže položených územích. Při těchto zásazích byly také zničeny cenné říční, potoční i mokřadní biotopy a zhoršily se podmínky pro samočištění vody.

Naštěstí dnes jde trend opačným směrem. Lidé vynakládají velké úsilí do revitalizace rybníků i dalších vodních toků, jejichž cílem je náprava nevhodně provedených úprav. Mezi ty patří navrácení lučních toků do přirozeného stavu, prováděných pomocí zemních prací, dřevěných prahů a vysázení vegetačního doprovodu.

I s budováním nových vodohospodářských staveb jsou dnes lidé naštěstí mnohem ohleduplnější k přírodě. Vodní díla jako jezy nebo hráze rybníků se dnes spíše už jen opravují a modernizují, než by se budovaly ve velkém nové. Každý jez musí být dnes opatřen rybím přechodem, aby byla umožněna vodním obyvatelům co největší volnost pohybu.

Naopak se stále více budují čistírny odpadních vod. Bývají budovány v blízkosti různých průmyslových závodů, zemědělských objektů ale i u měst a obcí, kde dochází ke znečištění vody. V každém městě a obci by měla být vybudovaná kanalizace na odvádění odpadních i dešťových vod do čističky, odkud pročištěná putuje do vodních toků.